Algemene Voorwaarden 2019

ARTIKEL 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

TFC alsmede de activiteiten die onder de naam The Fit Club Amsterdam (TFC) worden

aangeboden.

TFC vestiging: de fysieke locatie waar The Fit Club Amsterdam wordt aangeboden,

inclusief de Thuisvestiging

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een lid, deelneemt aan

bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met TFC, ook rechtstreeks

gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van The Fit Club Amsterdamkan

worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.
n een TFC
vestiging.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer va

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a
lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen TFC en Lid door

inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de

afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze Algemene Voorwaarden en

eventuele Extra’s.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst
Thuisvestiging: de TFC
vestiging die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub.

ARTIKEL 2 Lid worden en toegang

a. Lid worden bij TFC kan op de volgende manieren:
1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.thefitclubamsterdam.com); of

2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen

en bij de TFC vestiging in te leveren

b. Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14

dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het

lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze

bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in

artikel 2a sub 2 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende

feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste

daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af

te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is

deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan

kan TFC naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de

herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in

rekening brengen.

ontbonden door TFC.
TFC, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een

lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de

SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige

betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt

indien deze wordt

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van

e. Uitsluitend bij inschrijving via de aangeven systeem software krijgt een lid of

deelnemer toegang tot de TFC vestiging. TFC heeft het recht te controleren of Leden

en/of Deelnemers rechtmatig in een TFC vestiging binnen zijn of willen gaan door om

legitimatie te vragen.
F. In het geval van speciale acties kan TFC aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3 Openingstijden

a. TFC bepaalt per TFC vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
b. TFC is gerechtigd om een TFC vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
c. TFC is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een TFC vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. TFC is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde TFC vestiging voor reparatie en

onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

e. Indien de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging om wat voor reden dan ook

geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een

andere TFC vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan 14

dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de machtiging tot

SEPA automatische incasso automatisch over op een andere TFC vestiging, met dien verstande dat de andere TFC vestiging binnen een straal van 5 kilometer van de in de

Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt.

f. TFC is gerechtigd om een TFC vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere

locatie om haar motiverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing

geen TFC vestiging in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde

Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn

tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

Artikel 4 Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een Overeenkomst

bij TFC wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving,

bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 maand vanaf de

Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of dan wel een

maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke

condities en voorwaarden.

lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het

Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van

de faciliteiten van TFC, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend

c. TFC behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de

voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, met uitzondering van het maandelijks opzegbare lidmaatschap, waarbij het inschrijfgeld niet opnieuw behoeft te worden

voldaan indien het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum

van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid.

d. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven

te vinden op www.thefitclubamsterdam.com op te vragen.
e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
f. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor

jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook

het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde

een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een

Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk

per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde

tarieven per maand.
Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze

overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso

tegen de voor deze Overeenkomst-vorm vastgestelde tarieven.

g. Bij niet tijdige ontvangst door TFC van verschuldigde bedragen om welke reden dan

ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden.

Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting

voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. TFC is

vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In

dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

h. TFC behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5%

te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een

tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging

een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het

sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%.

Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden

doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Indien het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van de

overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

j. TFC behoudt zich per TFC vestiging het recht voor om de virtuele groepsles faciliteiten

van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van

een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden

waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud

hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een

of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op

teruggave van het lidmaatschapsgeld.
k. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen zal de Thuisvestiging van het Lid / Deelnemer worden omgezet naar de dichtstbijzijnde TFC Vestiging van het nieuwe woonadres. Indien er geen TFC vestiging is in een straal van 5 km van het nieuwe

woonadres wordt de Overeenkomst naar keus van het Lid / Deelnemer overgezet naar

een TFC Vestiging naar keuze, dan wel krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van

een opzegtermijn van 30 dagen.

l. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van TFC aantoonbaar maakt dat, op basis

van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 5 Beeindiging lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door

het Lid per email (info@thefitclubamsterdam.com, via de website

(www.thefitclubamsterdam) of, per brief (The Fit Club Amsterdam, Waverstraat 64-2,

1079 VN Amsterdam).Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens

vermeld worden: naam van het Lid, Thuisvestiging. Als het Lid zijn lidmaatschap niet

uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email

bij TFC opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.

Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert TFC dit middels een aangetekend schrijven te doen.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn

30 dagen.
c. TFC behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door TFC, het Lid de toegang tot een TFC vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd,

zal TFC het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het

verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de

beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou

zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen.

Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van

activiteiten, die deel uitmaken van TFC, is geheel voor eigen risico van het Lid, de

Deelnemer en/of het Gezinslid.

b. TFC en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen

enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig 

ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden. 

c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel TFC als de Gastheer/vrouw

vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. TFC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van

eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

Artikel 7 Klachten

In geval van klachten met betrekking tot TFC dient het Lid zich in eerste instantie te

wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot TFC, zoals beschreven op de

website (https://www.thefitclubamsterdam/contact).

Artikel 8 Persoonsgegevens

a. TFC verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de

toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en

voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. TFC verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de

werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming,

opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en

commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten

van TFC en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van TFC.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht

met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. TFC kan voor een inzage

en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in

rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan TFC.

Artikel 9 Extra's

a. Extra’s verschillen per TFC vestiging. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor

Extra’s, is te vinden op www.thefitclubamsterdam.com.

is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.

b. Aanmelden voor een Extra is mogelijk op voorwaarde van en tijdens de gehele

contractduur van een Overeenkomst en vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in

artikel 2.a.1, 2.a.2 en 2.a.3. De herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 2.b is van

overeenkomstige toepassing op Extra’s.

c. Voor een Extra kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal 

d. De ingangsdatum van de Extra is de eerste dag van de kalendermaand volgend op

de maand waarin TFC de aanmelding voor de Extra heeft ontvangen, met uitzondering

van de situatie zoals beschreven in artikel 10.1.c. 10.2: Afmelden

a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een

Extra. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het Lid zich heeft aangemeld voor

de Extra. Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de Overeenkomst,

danwel door zelfstandige afmelding met inachtneming van tenminste een maand

opzegtermijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst,

b. Alle Extra’s eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist,

wanneer de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.
c. Opschorting van een Extra om welke reden dan ook is niet toegestaan.

10.3: Betalen
a. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene

voorwaarden TFC zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding

voor een Extra. De Betaling voor de Extra zal worden toegevoegd aan de betaling van

het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.

b. Indien de Extra eerder wordt geactiveerd dan de overeengekomen ingangsdatum van

de Extra, is artikel 5.b. van overeenkomstige toepassing op de berekening van de

vergoeding van de Extra (‘s). 10.4: Extra toelichting

a. TFC kan nadere voorwaarden stellen aan Extra’s, waaronder ook Extra’s die niet

worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of

met TFC aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen

het Lid en TFC zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke

internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging

is gevestigd.

Artikel 11 Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels

van TFC te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van TFC zijn terug te vinden op

www.thefitclubamsterdam.com.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de

rechtsverhouding tussen TFC en het Lid.